REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Niniejsza loteria promocyjna jest zorganizowana i prowadzona przez toleadoo GmbH, Jürgen Bőttcher, z siedzibą przy Am Unisys – Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Niemcy (numer Rejestru Handlowego 99522, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem), dalej zwaną „toleadoo GmbH”.

1. Ogólne warunki loterii promocyjnej

Uczestnictwo on-line w loterii promocyjnej nie jest możliwe bez otrzymywania odpowiedniej liczby przekazów reklamowych oraz połączeń telefonicznych od organizatora oraz partnerów. Tak więc, celem loterii promocyjnej jest otrzymywanie przez uczestnika przekazów reklamowych (w postaci e-mail) oraz połączeń telefonicznych od organizatora oraz partnerów. Jakkolwiek, uczestnicy, którzy nie chcą otrzymywać przekazów reklamowych (w postaci e-mail) oraz połączeń od organizatora i partnerów mogą wziąć udział w loterii promocyjnej za pomocą standardowej poczty.

2. Osoby dopuszczone do uczestnictwa w loterii promocyjnej

2.1. Uczestnikami loterii promocyjnej mogą być osoby pełnoletnie, które w chwili zgłoszenia uczestnictwa (którego dokonują z terytorium Polski) zamieszkują na stałe w Polsce. Nie mogą być uczestnikami loterii promocyjnej pracownicy, autoryzowani przedstawiciele oraz agenci toleadoo GmbH, partnerzy oraz spółki powiązane z nimi, wraz z ich członkami rodziny lub innymi domownikami. Nie mogą być uczestnikami loterii promocyjnej również osoby, które zostały zdyskwalifikowane lub wyłączone (bądź ich udział został zablokowany) z loterii promocyjnej na podstawie punktu 6 niniejszego regulaminu.

2.2. Każdy uczestnik loterii promocyjnej musi podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Uczestnictwo w oparciu o podany pseudonim bądź inne oznaczenie nie będące prawdziwym imieniem i nazwiskiem nie jest dozwolone.

3. Zasady uczestnictwa w loterii promocyjnej

3.1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez Internet w loterii promocyjnej następuje przez dokonanie rejestracji online. W przypadku dokonania rejestracji online, uczestnik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie rejestracji na podany adres.

3.2. Uczestnicy mogą również zgłosić swoje uczestnictwo w loterii promocyjnej bez udzielania zgody na otrzymywanie reklam oraz połączeń od organizatora i partnerów, poprzez wysłanie listu tradycyjną pocztą na adres toleadoo GmbH (Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Niemcy). W takim przypadku, zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać na odwrocie koperty dopisek „Loteria Promocyjna”, wraz z adresem korespondencyjnym oraz wskazaniem strony internetowej, w ramach której prowadzona jest loteria promocyjna. Dodatkowo, uczestnik jest zobowiązany w takim przypadku podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz numerem telefonu, które to dane będą użyte w celu poinformowania uczestnika o ewentualnej wygranej.

3.3. Zgłoszenie uczestnictwa w loterii promocyjnej jest możliwe wyłącznie do momentu upłynięcia terminu na rejestrację zgłoszeń. Każda rejestracja zgłoszenia musi zostać zakończona do tego czasu. W przypadku dokonywania zgłoszenia uczestnictwa poprzez tradycyjną pocztę, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, gdy przesyłka pocztowa została wysłana w terminie rejestracji zgłoszeń oraz otrzymana / odebrana przez Toledao w okresie trzech dni roboczych po upłynięciu terminu na rejestrację zgłoszeń.

Uczestnictwo w loterii promocyjnej nie jest w żaden sposób uzależnione od nabycia jakichkolwiek towarów, zamówienia jakichkolwiek odpłatnych usług, czy też obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz toleadoo GmbH, jego partnerów lub jakichkolwiek innych spółek zaangażowanych w organizację loterii promocyjnej. W przypadku przeprowadzenia jakiejkolwiek ankiety / badania lub zaoferowania uczestnikowi jakichkolwiek usług / produktów osób trzecich w związku ze zgłoszeniem udziału w loterii promocyjnej, wzięcie udziału w takiej ankiecie / badaniu lub ewentualne zamówienie reklamowanych towarów / usług osób trzecich nie będzie miało żadnego wpływu na szanse wygranej w loterii promocyjnej.

3.5. Jeśli w przypadku rejestracji uczestnictwa on-line, uczestnik udzieli zgody na otrzymywanie przekazów reklamowych, a następnie odwoła / wycofa taką zgodę, szanse uczestnika na wygraną w loterii promocyjnej nie ulegną żadnej zmianie. Powyższe oznacza, że wycofanie / odwołanie udzielonej zgody, o której mowa powyżej, nie będzie miało żadnego wpływu na zdolność do uczestnictwa w loterii promocyjnej.

4. Losowanie zwycięzców loterii promocyjnej oraz regulacje szczególne

4.1. Nagrody wyszczególnione na stronie internetowej będą rozlosowane pomiędzy wszystkich uczestników, którzy dokonali ważnej rejestracji, na zgłoszenie uczestnictwa w loterii promocyjnej.

4.2. W przypadku, gdy nagrodą jest voucher, w skład tej nagrody może faktycznie wchodzić wiele odrębnych voucherów, o łącznej wartości stanowiącej kwotę uwidocznioną na tym voucherze.

4.3. Zwycięzca pierwszego miejsca Promocji otrzyma nagrodę promowaną w Promocji. W ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca poinformuje organizatora, czy wybiera nagrodę rzeczową czy jej wartość pieniężną.

5. Powiadomienie zwycięzców oraz przesłanie nagród

5.1. Zwycięzcy loterii promocyjnej zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach poprzez e-mail, telefon lub za pomocą tradycyjnej poczty.

5.2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców przez organizatora na koszt organizatora.

5.3. Nagrody pieniężne będą miały formę czeków, które zostaną wysłane do zwycięzców lub przelewów bankowych na podane przez zwycięzców dane konta bankowego.

6. Pozbawienie / utrata prawa do nagrody

6.1. W przypadku, gdy brak jest możliwości poinformowania zwycięzcy o wylosowanej nagrodzie, zwycięzca traci prawo do tej nagrody. Za przypadki braku możliwości poinformowania zwycięzcy o wylosowanej nagrodzie uznaje się sytuacje, gdy:

a) powiadomienie o przyznanej nagrodzie, które zostało przesłane poleconą pocztą, nie mogło zostać doręczone lub zwycięzca nie odpowiada na takie powiadomienie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, poprzez skontaktowanie się z organizatorem za pomocą telefonu, e-maila lub standardowej poczty (liczy się efektywna data odbioru) lub

b) zwycięzca nie odbierze dwóch połączeń od organizatora z informacją o wygranej lub

c) e-mail zawierający informację o wygranej nie mógł zostać prawidłowo doręczony lub zwycięzca nie odpowiedział w terminie 14 dni na takiego maila, poprzez skontaktowanie się z organizatorem za pomocą telefonu, e-maila lub standardowej poczty (liczy się efektywna data odbioru).

6.2. W przypadku utraty / pozbawienia prawa do nagrody, losowanie takiej nagrody zostanie powtórzone przez organizatora..

7. Przeniesienie prawa do nagrody oraz podatki

Roszczenie o wydanie wylosowanej nagrody nie podlega przeniesieniu. Zwycięzca jest wyłącznie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich ewentualnych podatków w związku z wygraną, których zapłata wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Reguły postępowania dotyczące dyskwalifikacji lub zablokowania udziału

8.1. toleadoo GmbH zastrzega sobie prawo do dokonania dyskwalifikacji uczestnika oraz jego / jej usunięcia z losowania w przypadku, gdy uczestnik manipuluje bądź podejmuje próbę manipulacji procesem rejestracji, przebiegiem loterii promocyjnej lub stronami internetowymi toleadoo GmbH, bądź też narusza zasady loterii promocyjnej lub w inny (nieuczciwy sposób) stara się wpłynąć na wyniki losowania nagród, w tym w szczególności poprzez wpływ na działanie oprogramowania użytego do losowania, bądź też prześladowanie toleadoo GmbH, partnerów lub innych uczestników loterii promocyjnej.

8.2. toleadoo GmbH zastrzega sobie również prawo do wykluczenia uczestników z udziału w losowaniu w oparciu o swoje swobodne uznanie, w szczególności w przypadku gdy występuje ryzyko naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem braku wpływu takiego działania na prawa nabyte przez uczestników loterii promocyjnej.

9. Prawo do przerwania / zakończenia losowania lub wprowadzenia modyfikacji

toleadoo GmbH zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od kontynuowania bądź przerwania loterii promocyjnej z powodów obiektywnych, z zastrzeżeniem braku wpływu takiego działania na prawa nabyte przez uczestników loterii promocyjnej. Powyższe uprawnienie będzie miało zastosowanie w szczególności w przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny loteria promocyjna nie będzie mogła zostać przeprowadzona zgodnie z planem, np. w przypadku gdy dojdzie do zainfekowania wirusem komputerów, wystąpienia błędów w sprzęcie lub oprogramowaniu, oraz z powodu innych okoliczności technicznych lub prawnych, które będą miały wpływ na administrowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, integralność lub normalne (właściwe) przeprowadzenie loterii promocyjnej. toleadoo GmbH zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takiej sytuacji, toleadoo GmbH poinformuje uczestników o zmianie w postaci przesłania uczestnikom wiadomości zawierającej treść tej zmiany. W przypadku braku rozwiązania w takim przypadku umowy przez uczestnika (poprzez wysłanie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu, przyjmuje się że przedmiotowa zmiana została zaakceptowania przez uczestnika.

10. Prawo do sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody; konsekwencje.

Uczestnik posiada prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych uczestnika w celach reklamowych (w przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora) oraz posiada prawo do odwołania zgody udzielonej w powyższym zakresie (jeśli taka została udzielona), poprzez wysłanie przez Uczestnika e-maila na adres info@toleadoo.com, przy czym e-mail ten powinien być wysłany z adresu e-mail podanego przez Uczestnika w trakcie rejestracji bez obowiązku podawania jakiejkolwiek przyczyny takiego działania. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych oraz użycie danych osobowych uczestnika w powyższych celach zostanie w takiej sytuacji niezwłocznie przerwane. Organizator ponadto powiadomi swoich partnerów o wniesieniu takiego sprzeciwu / odwołaniu udzielonej zgody bez zbędnej zwłoki.

1. Podczas użycia strony internetowej, uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować toleadoo GmbH o jakichkolwiek błędach (w tym przerwach) związanych z funkcjonowaniem strony internetowej lub niską jakością świadczonych usług.

2. Jakiekolwiek błędy (w tym przerwy) związane z funkcjonowaniem usług, w tym niska jakość usług, mogą być zgłaszane przez uczestników pod następującym adresem: info@toleadoo.com

3. W przypadku braku zgodności usługi z niniejszym regulaminem, uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres: info@toleadoo.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez toleadoo GmbH w ciągu jednego miesiąca od jej dostarczenia przez uczestnika. Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy użyciu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności poczty elektronicznej, z wyłączeniem przypadków ograniczeń technicznych.

5. Uczestnicy będą również mieli możliwość rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z przebiegiem loterii promocyjnej w oparciu o poza sądową procedurę w ramach europejskiej platformy online. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w formie elektronicznej pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Ochrona danych osobowych oraz prywatności

Proszę zapoznaj się z odrębnym oświadczeniem dot. ochrony danych osobowych oraz prywatności.

12. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wszelkich usług świadczonych przez organizatora w związku z przeprowadzeniem loterii promocyjnej jest prawo niemieckie, z wyłączeniem przypadków zastosowania bezwzględnie obowiązujących norm prawnych ustawodawstwa państwa pobytu / zamieszkania uczestnika.